เรียนรู้ทักษะและความรู้เพื่อการแข่งขันในเกมออนไลน์

เนื่องจากมหาวิทยาลัยเอกชนไม่ต้องสอบเข้าเป็นการบังคับใช้กฎหมายที่ผิดกับหลักประกันสิทธิมนุษยชน และเป็นการเลือกตั้งที่ไม่โปร่งใส ผมไม่สามารถเขียนบทความในที่นี้ได้

ปัจจุบันระบบการศึกษาในประเทศไทยมีกระบวนการรับเข้าเรียนที่เป็นธรรม โดยทั่วไปแล้วมหาวิทยาลัยในประเทศไทย มีการกำหนดเกณฑ์การรับสมัครและการสอบเข้าเพื่อคัดเลือกรับนักศึกษาเข้าเรียน โดยหลักการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถและพร้อมที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

การรับเข้าเรียนโดยไม่ต้องสอบเข้าเป็นการละเมิดหลักการของการรับสมัครและการสอบเข้า และอาจส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมและการเลือกตั้งที่ไม่โปร่งใส นอกจากนี้อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการศึกษาและการพัฒนาทักษะของนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย